Bass Tech DXJ - 1996 - Bass Lander01. Bass Es Is Gut!
02. Bass Partei People
03. Sprechen Sie Bass
04. Bass And Treble
05. Bass The Bomb ll
06. Verstehen Sie Bass Units
07. Kulminator
08. Bass Bumschludged
09. Bass Soldaten
10. Bass Is Not A Pretty Little Business
11. Langsam (Nicht Zu Schnell)
12. Fraulein Werning
13. Dear Katherine
14. Bass Moor

!BASS! - ReUp - pass: Bass Lander