Bass Creations - 1993 - Dave Rajput & Mickey Oliver - Volume 201. Heart Of Bass
02. Born 2 Bass
03. Marvelous Bass
04. Hot Hot Bass
05. Smooth Groove Bass
06. Max Climb Bass
07. Weather Bass
08. Visitor Bass >>
09. Pumpin Bass
10. Jazzy Bass
11. Miami Love Bass
12. Fill Bass
13. Bajo Latinos >>
14. Drunken Bass
15. Trippin on bass (bonus tack)
16. Werk The Concert Bass (bonus track)


!GET IT!

No comments :

Post a Comment